Opće naznake o Indeksu ekonomskih sloboda i faktorima koji ga određuju

Authors

  • Elvir Čizmić University of Sarajevo, Faculty of Economics/Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fakultet
  • Kanita Imamović-Čizmić University of Sarajevo, Faculty of Law/Univerzitet u Sarajevu, Pravni fakultet

Abstract

Ekonomske slobode, označene kao odsustvo barijera u ekonomskom promišljanju pojedinca koje su nametnute od države, sve više se posmatraju s aspekta njihovog značaja za ekonomski razvoj države. Potreba za mjerenjem ekonomskih sloboda koje baštini društveni ambijent date države iznjedrila je The Heritage Foundation kao kompleksnu studiju o mjerenju i praćenju stanja u pogledu ekonomskih sloboda u 157 država za koje postoje podaci. Rad je podijeljen na tri dijela. U prvom dijelu daje se koncizno teorijsko određenje ekonomskih sloboda, kao i značaj mjerenja ekonomskih sloboda u društvenom ambijentu privređivanja date države. Drugi dio predstavlja koncizan prikaz faktora ekonomskih sloboda koji pokrivaju deset različitih ekonomsko-socijalnih sfera, a koji predstavljaju objekt mjerenja vršenih u okviru The Heritage Foundationa. U tom kontekstu analiziraju se: vanjska trgovina, fiskalna opterećenja, državna intervencija u ekonomiji, monetarna politika, ograničenja i prepreke tokovima inozemnog kapitala, bankarstvo i finansije, politika nadnica i cijena, pravo vlasništva, regulacija i crno tržište. Rad se završava trećim dijelom, koji predstavlja prikaz stanja u oblasti ekonomskih sloboda u BiH na temelju mjerenja provedenih u okviru spomenute fondacije a uz komparaciju sa susjednim državama.

Downloads

Published

2020-02-21

How to Cite

Čizmić, E., & Imamović-Čizmić, K. (2020). Opće naznake o Indeksu ekonomskih sloboda i faktorima koji ga određuju. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 1(1-2), 225–246. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/123

Issue

Section

Articles / Članci

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>