STARATELJSTVO NAD OSOBAMA KOJIMA JE ODUZETA ILI OGRANIČENA POSLOVNA SPOSOBNOST: JEDNAKOST PRED ZAKONOM I POŠTIVANJE LJUDSKOG DOSTOJANSTVA U BOSANSKOHERCEGOVAČKOM PORODIČNOM ZAKONODAVSTVU / GUARDIANSHIP OVER PERSONS WITH DEPRIVED OR RESTRICTED LEGAL CAPACITY UNDER THE LAW AND RESPECT FOR HUMAN DIGNITY IN BOSNIA AND HERZEGOVINA'S FAMILY LEGISLATION

Authors

  • Borjana Miković University of Sarajevo, Faculty of Political Sciences
  • Mustafa Sefo University of Sarajevo, Faculty of Political Sciences

DOI:

https://doi.org/10.48052/19865244.2022.3.41

Keywords:

family legislation, deprivation/restriction of legal capacity, guardianship, human rights, human dignity, equality under the law, international human rights standards

Abstract

The paper, through the prism of the definition and purpose of guardianship in Bosnian and Herzegovinian family legislation, analyzes the state of (non)compliance with the basic general principle of human rights protection: equality under the law, as well as the exercise of human rights based on human dignity. This is especially so because in Bosnia and Herzegovina in the field of guardianship the traditional type of legislation is still in force, which is not harmonized with the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, which Bosnia and Herzegovina ratified in 2010. The analysis carried out showed that none of the three family laws of Bosnia and Herzegovina, in their provisions regarding the determination of guardianship and the purpose of its application, regulate the obligation of respect for the human rights, basic freedoms and human dignity of persons with deprived or restricted legal capacity. This situation, in addition to non-compliance with international human rights standards, the implementation of which in the national legislation is a key criterion for European Union membership, contradicts the provisions of the Constitution of Bosnia and Herzegovina, as well as the provisions of the constitutions of both entities and the Statute of the Brčko District of Bosnia and Herzegovina.

References

Alinčić, M., Hrabar, D., Jakovac-Lozić, D., Korać Graovac, A., 2007. Obiteljsko pravo (treće izmijenjeno i dopunjeno izdanje). Zagreb: Narodne novine dd.

Begović, M., 1957. Porodično pravo. Beograd: Naučna knjiga.

Franeta, D., 2011. Ljudsko dostojanstvo između pravnodogmatičkih i filozofskih zahtjeva. Smisao, pretpostavke i implikacije Dürigovog shvaćanja ljudskog dostojanstva. Filozofska istraživanja, 31(4), str. 825-842. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/82496 (20. 5. 2022).

Macan I., 1992. Čovjek i njegovo dostojanstvo. Obnovljeni život: časopis za filozofiju i religijske znanosti, 47(1), str. 67-75. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/51929 (6. 9. 2022).

Marković, L., 1920. Porodično pravo, Druga knjiga građanskog prava. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona.

Miković, B., 2020. Starateljska zaštita osoba kojima je oduzeta ili ograničena poslovna sposobnost s posebnim osvrtom na njihov status u porodičnim odnosima i kršenje osnovnih ljudskih prava. U: Međunarodna naučna konferencija Odgovornost u pravnom i društvenom kontekstu Zbornik radova. Niš: Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, str. 331-348.

Mladenović, M., 1989. Porodično pravo u Jugoslaviji (četvrto dopunjeno izdanje). Beograd: Naučna knjiga.

Osnovni zakon o starateljstvu (1947) “Službeni list FNRJ”, br. 30/47.

Osnovni zakon o starateljstvu (1965) “Službeni list SFRJ”, br. 16/65.

Ottmann, H., 1997. Dostojanstvo čovjeka. Pitanja o neupitno priznatome pojmu. Politička misao, 34(4), str. 31-44. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/105642 (20. 5. 2022).

Perić, Ž., 1923. Porodično pravo – specijalni deo građanskog prava III. Beograd: Bankarska štamparija.

Porodični zakon Brčko distrikta BiH, “Službeni glasnik BD BiH”, br. 23/07.

Porodični zakon Federacije BiH, “Službene novine FBiH”, br. 35/05, 41/05 i 31/14.

Porodični zakon Republike Srpske, “Službeni glasnik RS”, br. 54/02, 41/08 i 63/14.

Porodični zakon SRBiH, “Službeni list SRBiH”, br. 21/79 i 44/89.

Prokop, A., Alinčić, M., 1968. Porodično pravo – starateljstvo. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu.

Radovčić, V., 1975. Pokušaj kodifikacije građanskog prava u staroj Jugoslaviji – predosnova Građanskog zakonika za Kraljevinu Jugoslaviju. Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 7(1), str. 249-307.

Rosen, M., 2015. Dostojanstvo – historija i značenje pojma. Beograd: Clio.

Sefo, M., 2022. Uvod u komunikologiju. Sarajevo: Perfecta.

UN-ova Konvencija o pravima osoba s invaliditetom (Convention on the Rights of Persons with Disabilities), “Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori“, br. 11/09.

UN-ov Komitet za prava osoba s invaliditetom (Committee on the Rights of Persons with Disabilities ), 2014. Opći komentar broj 1, Član 12: Jednako priznavanje pred zakonom. CRPD/C/GC/1. Dostupno na: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/1&Lang=en (6. 9. 2022).

Downloads

Published

2023-04-27

How to Cite

Miković, B., & Sefo, M. (2023). STARATELJSTVO NAD OSOBAMA KOJIMA JE ODUZETA ILI OGRANIČENA POSLOVNA SPOSOBNOST: JEDNAKOST PRED ZAKONOM I POŠTIVANJE LJUDSKOG DOSTOJANSTVA U BOSANSKOHERCEGOVAČKOM PORODIČNOM ZAKONODAVSTVU / GUARDIANSHIP OVER PERSONS WITH DEPRIVED OR RESTRICTED LEGAL CAPACITY UNDER THE LAW AND RESPECT FOR HUMAN DIGNITY IN BOSNIA AND HERZEGOVINA’S FAMILY LEGISLATION. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 63(3), 41–55. https://doi.org/10.48052/19865244.2022.3.41

Issue

Section

Articles / Članci

Most read articles by the same author(s)