Zaštita od nasilja u porodici u zakonodavstvu FBiH

Authors

  • Borjana Miković University of Sarajevo, Faculty of Political Sciences / Univerzitet u Sarajevu, Fakultet političkih nauka

Keywords:

nasilje, porodica, žrtva, nasilnik, zakon, zaštita, sankcija, pomoć, prevencija

Abstract

U radu je, pored određenja i oblika nasilja u porodici, prezentirana zakonska zaštita od porodičnog nasilja u FBiH normirana Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici, Porodičnim zakonom i Krivičnim zakonom FBiH te, djelimično, zabrana nasilja po osnovu spolne pripadnosti u „privatnom“ i „javnom“ životu, Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH, koji je donesen na državnom nivou i time obavezujući za oba entiteta. Kritička analiza zakonskih odredaba jasno je pokazala neusklađenost pobrojanih zakona, kako u utvrđivanju mehanizama tako i načinu zaštite od nasilja u porodici. Tako na primjer Zakon o zaštiti od nasilja u porodici, nasilje u porodici definiše kao krivično djelo koje je u nadležnosti redovnih sudova, utvrđujući istovremeno kao prekršajne sankcije za zaštitu od nasilja u porodici zaštitne mjere koje izriču sudovi za prekršaje. Teškoće u provođenju Zakonom utvrđenih zaštitnih mjera, pored nedovoljnog iskustva sudova za prekršaje, koji još uvijek gotovo sporadično izriču ove sankcije, predstavlja i to što je primjena izrečenih mjera u praksi praćena nizom različitih problema. Nepostojanje odgovarajućih institucija za zaštitu i pružanje pomoći žrtvi porodičnog nasilja, kao i institucija za primjenu obaveznog liječenja i tretmana nasilnika, nepostojanje alimentacionih fondova za privremenu pomoć žrtvi nasilja i slično samo su neki od pokazatelja koji, pored nepostojanja dugoročnih rješenja, govore o nekomplementarnosti između zakonskih odredaba i raspoloživih mogućnosti za njihovo provođenje, ali i o nedovoljnom angažmanu države u rješavanju problema porodičnog nasilja.


Downloads

Published

2009-09-03

How to Cite

Miković, B. (2009). Zaštita od nasilja u porodici u zakonodavstvu FBiH. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 2(2), 199–216. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/575

Issue

Section

Articles / Članci