Kultiviranje filozofskog duha u Bosni

Authors

  • Nevad Kahteran University of Sarajevo, Faculty of Philosophy/Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet

Keywords:

Bosanske i dalmatinske rane srednjovjekovne veze sa Italijom i Sicilijom, filozofski interkulturalni dijalog, bogumilska hereza, zarotirani islam

Abstract

Kultiviranje novog filozofskog duha koji presijeca klasične granice i otvara njihovo razumijevanje brojnim kulturološkim i intelektualnim historijama, napose ovom „pomalo zaboravljenom trećem linku“ sa islamskom medijavalnom filozofskom tradicijom – za proučavanje bosanskih i dalmatinskih ranosrednjovjekovnih kulturnih i intelektualnih  veza sa južnom Italijom i Sicilijom – vrlo je potrebno u Bosni i Hercgovini. Ovo je važan dio historijske rekonstrukcije koja je sada u procesu.

Otuda, uzimajući u obzir da smo naviknuti da upotrebljavamo ideju Balkana kao mjesta konflikta, vrlo krvavog konflikta (Bal znači med, ili slatko na turskom, a kan znači krv, slatkoća zemlje i ljudi, te prosuta krv da je se kontrolira; a sami pojam Balkana skraćenica je za Balkanski poluotok jugoistočne Europe, najveći poluotok u Europi), ovi se prinosi nadalje promišljaju u autorovim naporima da redizajnira curriculum Odsjeka za filozofiju Univerziteta u Sarajevu kako bi stimulirao i potaknuo interkulturalno mišljenje među budućim generacija svojih mlađih kolega, umjesto daljnjeg zapadanja u svađalaštvo koje je ostavilo generaciju ljudi da dugo čeka na restauraciju velikog dijela njihovog naslijeđa koje je pogubljeno.

Downloads

Published

2020-02-25

How to Cite

Kahteran, N. (2020). Kultiviranje filozofskog duha u Bosni. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 3(3), 221–232. Retrieved from https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/138

Issue

Section

Articles / Članci

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>