ZAVNOBiH i afirmacija Bosne i Hercegovine / ZAVNOBiH and the Affirmation of Bosnia and Herzegovina

Authors

  • Osman Sušić University of Sarajevo, Faculty of Political Sciences

DOI:

https://doi.org/10.48052/19865244.2023.3.1

Abstract

Tekst predstavlja prilagođeno izlaganje sa naučne konferencije ZAVNOBiH u retrospektivi: evaluacija historijske važnosti i savremene relevantnosti za društvo i državu koja je organizirana povodom 80. godišnjice od Prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a. Konferencija je održana 20. novembra 2023. godine na Univerzitetu u Sarajevu - Fakultetu političkih nauka.

The text represents an adapted presentation delivered at the scientific conference ZAVNOBiH in Retrospect – Evaluating Its Historical Importance and Contemporary Relevance for Society and the State, organized on the occasion of marking the 80th Anniversary of the First Session of ZAVNOBiH. The conference was held at the University of Sarajevo - Faculty of Political Sciences, on 20 November 2023.

References

Babić, A. „Mjesto i uloga ZAVNOBiH-a u izgradnji državnosti Bosne i Hercegovine. Istorijske perspektive Republike Bosne i Hercegovine.“, Prilozi, br. 4, Sarajevo 1968.

Bandžović, S., „Bosna i Hercegovina u raspravama i odlukama Drugog zasjedanja AVNOJ -a“, Prilozi, 31, Sarajevo, 2002.

Bandžović, S., „Titov odnos prema izgradnji bosansko hercegovačke državnosti (1943–1945)“, Zbornik radova TITO I BOSNA I HERCEGOVINA, Savez društava Tito u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 2006.

Begić, D. „Pokret za autonomiju Bosne i Hercegovine u uslovima sporazma Cvetković–Maček“, Prilozi br.2., Institut za istoriju Sarajevo, Sarajevo 1967.

Borovčanin, D., „Prilog razmatranju pravnog značaja dokumenata Prvog i Drugog zasjedanja ZAVNOBiH-a.“, Prilozi, br. 4., Sarajevo 1968.

Čekić, S., Sušić, O., „ZAVNOBiH je društvena, historijska i naučna činjenica.“, Pregled časopis za društvena pitanja, br. 3, Sarajevo 2018.

Čolaković, R., „ Zapis iz oslobodilačkog rata.“, knj.5., Svjetlost, Sarajevo 1966.

Čolaković, R., „Pravi odgovor čija je Bosna i Hercegovina“, u: AVNOJ i narodnooslobodilačka borba u Bosni I Hercegovini (1942–1943)“, Materijali sa naučnog skupa održanog u Sarajevu 22. i 23. novembra 1973. Beograd, 1974.

Filandra, Š., „Bošnjačka politika u XX stoljeću, Sejtarija“, Sarajevo 1998

Hurem, R., „Sporazumi o saradnji između državnih organa NDH-a i nekih četničkih odreda u istočnoj Bosni“, Prilozi, br. 2, Sarajevo 1966.

Imamović, M., „Historija Bošnjaka.“, Sarajevo, Preporod, 2006.

Marijan, D., „Lipanjski ustanak u istočnoj Hercegovini 1941.“, ČSP, br. 2., Zagreb 2003.

Redžić, E., „Bosna i Hercegovina u Drugom svjetskom ratu“, Sarajevo 1998.

Redžić, E., „Muslimansko autonomaštvo i 13. SS divizija“, Svjetlost, Sarajevo 1987.

Sušić, O., „Bosna i Hercegovina u koncepcijama Srpskog kulturnog kluba“, Historijski pogledi // Historical Views 4" - Časopis Centra za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla // Journal of the Center for Research of Modern and Contemporary History Tuzla 2019.

Sušić, O., „Bošnjaci i Narodnooslobodilački pokret.“ Rad u štampi

Sušić, O., „Položaj Bosne i Hercegovine u Vidovdanskom ustavu – historjski okvir“, Zbornik radova naučnog skupa ustavno pravni razvoj Bosne i Hercegovine (1910 – 2010), Tuzla, 2011.,

ZAVNOBIH, Dokumenti 1943–1944, I, Sarajevo, Institut za istoriju radničkog pokreta, 1968.

Downloads

Published

2024-03-21

How to Cite

Sušić, O. (2024). ZAVNOBiH i afirmacija Bosne i Hercegovine / ZAVNOBiH and the Affirmation of Bosnia and Herzegovina. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 64(3), 01–16. https://doi.org/10.48052/19865244.2023.3.1