Poziv za radove / Call for papers

2022-10-11

Potreba za rješavanjem ovih neslaganja u strateškom planiranju otpornosti i održivosti evidentna je svake godine na nivou i fazama planiranja i na svim nivoima vlasti. Stanovništvo urbanih gradova sve je podložnije ponavljanim toplotnim talasima – priobalna područja na porast nivoa mora. Više zajednica je izloženo prirodnim katastrofama sa čestim 500-godišnjim razornim kišama i periodičnom nepredvidljivošću vremenskih obrazaca. Relativno ograničena analiza strateškog planiranja otpornosti i održivosti ostavlja akademicima, kreatorima politike i javnih smjernica o osiguranju sigurnosti i smanjenju ranjivosti stanovništva i preduzeća. Ovo simpozijsko izdanje Pregleda ima za cilj da popuni informacijsku prazninu ispitivanjem nedostajućih istraživanja o političkim, upravljačkim, administrativnim i drugim aspektima planiranja održivosti i klimatske otpornosti i njihovih implikacija na društvo, ekonomiju, životnu sredinu i upravljanje. Između ostalih pitanja, Simpozijum će pružiti ključnu diskusiju o pitanjima kao što su: Da li klimatska otpornost i planiranje održivosti doprinose ukupnoj koristi za region i zemlju koja se razmatra? Da li ova vrsta planiranja ima mjerljive implikacije i da li će utjecati na šire indekse dobrog upravljanja? Da li zemlje ili regije sarađuju na planiranju otpornosti na klimu i održivosti i koji su konačni rezultati takvih planova?

Pozdravljamo originalne naučnoistraživačke radove utemeljene na teorijskim, kvalitativnim, kvantitativnim ili mješovitim metodama istraživanja. To uključuje ​​ankete, etnografije i članke koji osvjetljavaju jedinstvene izazove planiranja i upravljanja sa kojima se suočavaju administratori u javnom sektoru, s obzirom na široko rasprostranjene prijetnje klimatskim promjenama na svim nivoima vlasti na nacionalnom i lokalnom nivou. Pisani radovi također mogu istražiti posljedice nerješavanja problema, uključujući utjecaj klimatskih promjena na društvene i ekološke dimenzije zajednica i cijele nacije. Članak bi se mogao pozabaviti stalnim poricanjima klimatskih promjena, pseudonaukom i dezinformacijama o klimatskim promjenama. Rukopisi također mogu ispitati etičke probleme koji nastaju kada javnost nije informisana o pitanjima prijetnji i ranjivosti zbog klimatskih promjena. Bit će razmatrani naučnoistraživački radovi iz različitih oblasti, uključujući, ali ne ograničavajući se na upravljanje vanrednim situacijama, političke nauke, etiku klimatske otpornosti, komunikaciju, menadžment, neprofitnim organizacijama, upravljanje, psihologiju, pravo, javnu politiku, poslovanje i javnu upravu.

U specijalnom izdanju traže se naučnoistraživački radovi od 4.000 – 6,000 riječi, uključujući reference. Pisani radovi moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku na razmatranje i objavljivanje. Ukoliko želite da naučnoistraživački rad bude razmotren za uključivanje u ovaj Simpozij, molimo Vas da do 15. decembra 2022. godine pošaljete sažetak of 500- 600 riječi na engleskom jeziku sa potpunim kontakt podacima dr. Harisu Alibašiću, glavnom uredniku Simpozijuma, na halibasic@uwf.edu i dr. Senadinu Laviću, glavnom i odgovornom uredniku Pregleda : časopisa za društvena pitanja na senadin.lavic@fpn.unsa.ba.

Autori će biti obaviješteni do 15. januara 2023. godine o prihvatanju ili odbijanju njihovih sažetaka.

Rok za predaju konačnih radova je 15. maj 2023. godine.

 ***

The need to address these discrepancies in strategic resilience and sustainability planning is evident with each passing year at levels and stages of planning and all levels of government. Urban cities' populations are increasingly vulnerable to repeated heat waves—coastal areas to rising sea levels. More communities are exposed to natural disasters with frequent 500-year devastating rain events and recurrent unpredictability of weather patterns. The relatively limited analysis of strategic resilience and sustainability planning leaves academics, policymakers, and the public with little guidance on ensuring safety and reducing vulnerabilities of the population and businesses. This symposium issue of Pregled aims to fill this informational gap by examining the missing research on political, governance, administrative, and other aspects of sustainability and climate resilience planning and its implications for society, economy, environment, and governance. Among other issues, the Symposium will provide a crucial discussion of questions such as: Does climate resilience and sustainability planning contribute to the overall benefit of the region and the country under review? Does this type of planning have measurable implications, and will it affect broader indices of good governance? Do countries or regions collaborate on climate resilience, sustainability planning, and related policies, and what are the ultimate outcomes of such plans and policies? 

We welcome original manuscripts grounded in theoretical, qualitative, quantitative, or mixed-methods research. These may include surveys, ethnographies, and articles illuminating the unique planning and governing challenges administrators in the public sector face, given widespread climate change threats at all levels of government at national and local government levels. Manuscripts may also investigate the consequences of not addressing the issue, including the impact of climate change on the social and environmental dimensions of the communities and the entire nation. The article could address ongoing climate change denials, pseudoscience, and disinformation about climate change. Manuscripts may also examine the ethical problems that arise when the public is not informed on the issues of climate change threats and vulnerabilities. Manuscripts from a variety of fields will be considered, including but not limited to emergency management, political science, ethics of climate resilience, communication, management, nonprofits, governance, psychology, law, public policy, business, and public administration.

The special issue seeks manuscripts of 4,000 - 6,000 words, including references. Manuscripts must be submitted in English for consideration. If you would like to be considered for inclusion in this Symposium, please send an abstract of 500-600 words in English with complete contact information before December 15, 2022, to Dr. Haris Alibašić, Lead Symposium Editor at halibasic@uwf.edu and Dr. Senadin Lavić, the Editor-in-Chief of Pregled : Periodical for Social Issues at senadin.lavic@fpn.unsa.ba

Authors will be notified by January 15, 2023, of the acceptance of their abstracts.

The deadline for submitting final manuscripts is May 15, 2023.