[1]
Đevad Šašić, M. Tanović, and A. Delić, “Utjecaj dobrog upravljanja na povećanje zadovoljstva građana uslugama javnog sektora / Good Governance Impact on Increasement of Citizen Satisfaction with Public Sector Services”, pregled, vol. 62, no. 1, pp. 41–57, Jul. 2021.