(1)
Delismajlović, D.; Čizmić, E. Situational Risk Management in Enterprise Resources Planning Systems (ERP) Implementation / Situaciono Upravljanje Rizicima Kod Implementacije Integriranih Poslovnih Informacionih (ERP) Sistema: An Empirical Study / Empirijsko istraživanje. pregled 2017, 1, 43-59.