(1)
Stojanović, N. Konsocijacija, Švajcarska I BiH. pregled 2007, 2, 63-87.