(1)
Purivatra, A. Prilog prouĨavanja Koncepcije O Nacionalnom "opredjeljivanju" BosanskohercegovaĨkih Muslimana. pregled 2010, 610-619.