[1]
Delismajlović, D. and Čizmić, E. 2017. Situational Risk Management in Enterprise Resources Planning Systems (ERP) Implementation / Situaciono upravljanje rizicima kod implementacije integriranih poslovnih informacionih (ERP) sistema: An Empirical Study / Empirijsko istraživanje. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. 1, 1 (May 2017), 43–59.