[1]
Purivatra, A. 2010. Prilog proučavanja koncepcije o nacionalnom "opredjeljivanju" bosanskohercegovačkih Muslimana. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. (May 2010), 610–619.