PREGLED : Časopis za društvena pitanja - ISSN 1986-5244

Home Upute za autore
Upute za autore Ispis E-mail
UPUTE ZA AUTORE

Časopis Pregled je jedan od najstarijih časopisa u Bosni i Hercegovini koji, sa kraćim i dužim prekidima, izlazi od 1910. godine. Časopis Pregled afirmira stvaralaštvo naučnih radnika Univerziteta u Sarajevu kao i drugih istraživača iz oblasti društvenih i humanističkih nauka. Prioritet se ogleda u naučnom pristupu teorijske elaboracije savremenih socijalnih, ekonomskih, pravnih i političkih procesa u Bosni i Hercegovini ali i svijetu. Časopis pruža mogućnost naučnoj, književnoj, kulturnoj, društvenoj i ekonomskoj javnosti da prezentira bosanskohercegovačke i evropske kulturnohistorijske tokove i protivrječnosti.

Pozivamo autore da dostavljaju svoje radove i priloge koji sadržajem odgovaraju osnovnim tematskim opredjeljenjima Pregleda. U časopisu objavljujemo tekstove koji podliježu anonimnoj recenziji.
 
U časopisu se objavljuju sljedeće kategorije tekstova:
Članci:
-    izvorni naučni članci;
-    pregledni naučni članci;
-    kratki naučni članci;
-    stručni članci;
Pogledi i mišljenja
Osvrti i prikazi:
-    izlaganja sa naučnih i stručnih skupova;
-    osvrti;
-    prikazi;
-    prilozi;
-    prijevodi.

Da bi bili objavljeni u časopisu, tekstovi trebaju biti oblikovani prema sljedećim uputama:

Oblikovanje teksta
1.    dokument pohraniti u programu MS Word (*.doc ili .docx format);
2.    stranica standardne veličine (A 4);
3.    single prored za cijeli rad;
4.    font Times New Roman, 12 pt;
5.    margine 2,5 cm;
6.    ne koristiti nikakve stilove;
7.    ne uređivati zaglavlje (Header) niti podnožje (Footer) dokumenta;
8.    obavezno brojčano označiti stranice.

Struktura rada
1.  ime i prezime autora/ice i profesija;
2.  naziv institucije u kojoj radi;
3.  e-mail adresa autora/ice;
4.  naslov rada na bosanskom/hrvatskom/srpskom i engleskom jeziku;
5.  sažetak (do 250 riječi u trećem licu) i ključne riječi na bosanskom/hrvatskom/srpskom i
     engleskom jeziku;
6. spisak korištene literature.

-    Kada autori elaboriraju pojedine segmente nekog problema, tekstovi trebaju sadržavati koncizne podnaslove;
-    U slučajevima kada se koriste kratice i simboli, uz rad moraju obavezno biti priložena objašnjenja;
-    Kada rad sadrži ilustracije, fotografije, grafikone, tabele i sl., iste moraju biti numerisane i sa navedenim izvorom iz kojeg su preuzete;
-    Obim rada je ograničen do šesnaest (16) stranica teksta, uključujući sve dijelove rada;
-    Sažetak rada treba sadržavati opći prikaz teme, metodologiju rada, rezultate i zaključak;
-    Ključne riječi trebaju sadržavati bitne pojmove koji se pojavljuju u tekstu, ali ne opće i preširoke pojmove;
-    Na kraju rada se navodi numerisan spisak korištene literature poredane abecednim redom po prezimenu autora, u kojem se ne vrši selekcija izvora (na monografije, časopise, zbornike, arhivsku građu, web stranice i sl.). Ukoliko se navodi više radova jednog autora, radovi se navode hronološkim redom;
-    U radovima će se poštovati jezik autora (bosanski, hrvatski ili srpski), kao i pismo teksta (latinica ili ćirilica);

-    Dostavljeni tekstovi trebaju biti lektorisani

 

Svaki autor treba dostaviti izjavu da je rad autorsko djelo i da nije prethodno objavljen, niti će biti ponuđen drugom časopisu na objavljivanje.


Bez navedenih elemenata nijedan rad neće biti objavljen.

Molimo autore/ice da se pridržavaju Harvardskog sistema navođenja i citiranja.

U Harvardskom sistemu citiranja bibliografske bilješke u zagradama unutar teksta se navode sljedećim redoslijedom: prezime autora, zatim godina objavljivanja navedenog teksta. Na primjer: (Imamović, 2008).

Knjige:
•    Knjige sa jednim autorom:
Imamović, M., 2008. Knjige i zbivanja. Sarajevo: Magistrat.

•    Knjige sa dva autora:
Hartman, K., Ackermann, E., 2004. Searching and Researching on the Internet and World Wide Web. 4 izd. Franklin: Beedle & Associates Inc.

•    Knjige sa tri autora:
Lasić-Lazić, J., Laszlo, M., Boras, D., 2008. Informacijsko čitanje. Zagreb: Zavod za informacijske studije.

•    Knjige sa više od četiri autora:
Talović, M. et al., 2011.  Notacijska analiza u nogometu. Sarajevo: Fakultet sporta i
tjelesnog odgoja.

Poglavlje u knjizi:
Šunjić, M., 1996. Odnosi Bosne i Venecije u vrijeme vladavine Tvrtka I. U: Šunjić, M. Bosna i Venecija (odnosi u XIV i XV st.). Sarajevo: HKD Napredak. Str. 53-79.
Elektronske knjige:
Pušina, A., 2014. Stil u psihologiji: teorije i istraživanja. [e-knjiga] Sarajevo: Filozofski fakultet. Dostupno na: <http://www.ff-eizdavastvo.ba/Books/Stil_u_psihologiji_teorije_i_istrazivanja.pdf>  [25. 09. 2014.].

Naučni i stručni rad u zborniku ili zbirci radova:
Dizdar, S., 2010. Slika stanja Bolonjskog procesa u Bosni i Hercegovini. U: Mitrović, P. ur. Zbornik radova sa međunarodnih okruglih stolova o implementaciji Bolonjskog procesa u Federaciji Bosne i Hercegovine. Mostar: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti, str. 13-61.

Članak u časopisu:
Grubiša, D., 2011. Politološke dvojbe u Europskoj uniji: potraga za određenjem. Politička misao, 48 (2), str. 61-90.

Web stranice:
Šarčević, A., 2012. Socijalna moć uma. [online] Dostupno na: <http://www.academia.edu/2926123/_Socijalna_moc_uma_-_Recenzija_Abdulah_Sarcevic> [25. 09. 2014.].Radove slati na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .
Kontakt: Fuada Muslić, prof., sekretar Redakcije (tel: 00 387 33 221 946)
www.pregled.unsa.ba


Univerzitet u Sarajevu
Redakcija časopisa Pregled
Obala Kulina bana 7/II
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina